Journal archive for Google Scholar Robot!

:union: Iranian Mathematical Education Conference

کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایرانVolume 2, Number 1004 (2018-2)


تحلیل محتوای کتاب ریاضی1 (ریاضی فیزیک وعلوم تجربی) پایه دهم دوره متوسطه دوم چاپ1395براساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم
تحلیل محتوای کتاب ریاضی1 (ریاضی فیزیک وعلوم تجربی) پایه دهم دوره متوسطه دوم چاپ1395براساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی بدفهمی‌های دانش‌آموزان در زمینه تبدیل کسر به اعشار در اعداد اعشاری
بررسی بدفهمی‌های دانش‌آموزان در زمینه تبدیل کسر به اعشار در اعداد اعشاری
| [Abstract-FA] | [XML] |

اصول چسبندگی پیام به ذهن و بی توجهی مؤلفان به این اصول
اصول چسبندگی پیام به ذهن و بی توجهی مؤلفان به این اصول
| [Abstract-FA] | [XML] |

طرحواره های ذهنی و بدفهمیهای دانش آموزان هفتم،هشتم و نهم در درس ریاضی
طرحواره های ذهنی و بدفهمیهای دانش آموزان هفتم،هشتم و نهم در درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی سطح تفکر هندسی دانش‌آموزان پایه نهم بر اساس نظریه ون‌هیلی
بررسی سطح تفکر هندسی دانش‌آموزان پایه نهم بر اساس نظریه ون‌هیلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بهسازی معلمان ریاضی در سایه درس پژوهی
بهسازی معلمان ریاضی در سایه درس پژوهی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان دوره ابتدایی با استفادهاز مفاهیم درس ریاضی
آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان دوره ابتدایی با استفادهاز مفاهیم درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تلفیق راهبردهای تفکر با روش یادگیری مشارکتی مورد مطالعه: درس جبر
تلفیق راهبردهای تفکر با روش یادگیری مشارکتی مورد مطالعه: درس جبر
| [Abstract-FA] | [XML] |

"هندسه کاشیکاری" فرصتی برای یادگیری فعال ریاضی
"هندسه کاشیکاری" فرصتی برای یادگیری فعال ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

سوادریاضی: نتیجه موردانتظار از عمومی‌کردن ریاضی
سوادریاضی: نتیجه موردانتظار از عمومی‌کردن ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تدریس ریاضی به روش یادگیری معکوس
تدریس ریاضی به روش یادگیری معکوس
| [Abstract-FA] | [XML] |

آموزش ریاضی با فلسفه به کودکان
آموزش ریاضی با فلسفه به کودکان
| [Abstract-FA] | [XML] |

راهبرد هنر و اوریگامی متحرک جهت آموزش شکل های هندسی به روش کاوش گری
راهبرد هنر و اوریگامی متحرک جهت آموزش شکل های هندسی به روش کاوش گری
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدرس متداول بر یادگیری دانش آموزان متوسطه اول در درس ریاضی
مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدرس متداول بر یادگیری دانش آموزان متوسطه اول در درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

رابطه‌ی خلاقیت با پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان پایه‌ی دهم تجربی شهرستان تایباد
رابطه‌ی خلاقیت با پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان پایه‌ی دهم تجربی شهرستان تایباد
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش فناوری در آموزش ریاضیات دبیرستان
نقش فناوری در آموزش ریاضیات دبیرستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شناخت معلمان ریاضی دوره‌ی دوّم متوسطه شهرستان اهواز از مثال ریاضی و نحوه ی بکارگیری آن در معرفی یک مفهوم ((سال تحصیلی 96- 95))
بررسی شناخت معلمان ریاضی دوره‌ی دوّم متوسطه شهرستان اهواز از مثال ریاضی و نحوه ی بکارگیری آن در معرفی یک مفهوم ((سال تحصیلی 96- 95))
| [Abstract-FA] | [XML] |

کاربرد مثلثات پایه یازدهم در تعیین سمت قبله
کاربرد مثلثات پایه یازدهم در تعیین سمت قبله
| [Abstract-FA] | [XML] |

تثلیث زاویه با اوریگامی
تثلیث زاویه با اوریگامی
| [Abstract-FA] | [XML] |

اثبات شهودی اتحاد مزدوج در آزمون شبیه سازی عملکرد
اثبات شهودی اتحاد مزدوج در آزمون شبیه سازی عملکرد
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل بدفهمی های دانش آموزان در حل مسائل هندسه با تکیه بر مدل سلسه مراتب خطای نیومن
تحلیل بدفهمی های دانش آموزان در حل مسائل هندسه با تکیه بر مدل سلسه مراتب خطای نیومن
| [Abstract-FA] | [XML] |

تدریس مفهوم کسر و کسرهای مساوی با ابزار آموزشی
تدریس مفهوم کسر و کسرهای مساوی با ابزار آموزشی
| [Abstract-FA] | [XML] |

چگونه یک بازی می تواند یک موقعیت آموزشی خلق کند
چگونه یک بازی می تواند یک موقعیت آموزشی خلق کند
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی کتاب درسی ریاضی دهم درتوانمندسازی دانش آموزان در طراحی طرحواره ها، ترسیم، درک مفهوم وحل مسئله (مطالعه موردی: مفهوم تابع)
بررسی کتاب درسی ریاضی دهم درتوانمندسازی دانش آموزان در طراحی طرحواره ها، ترسیم، درک مفهوم وحل مسئله (مطالعه موردی: مفهوم تابع)
| [Abstract-FA] | [XML] |

گزارشی از درس پژوهی آموزش جمله عمومی الگوهای خطی
گزارشی از درس پژوهی آموزش جمله عمومی الگوهای خطی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر رویکرد درس پژوهی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی در درس ریاضی
تاثیر رویکرد درس پژوهی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی در درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارایه یک فضای مثال ساختاریافته جهت یافتن نقاط برخورد توابع و وارونشان
ارایه یک فضای مثال ساختاریافته جهت یافتن نقاط برخورد توابع و وارونشان
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش فعالیت ها در یادگیری و فهم صحیح درس ریاضی
نقش فعالیت ها در یادگیری و فهم صحیح درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

روشی برای حل مسائل نسبت، تناسب دارای نسبت‌های کسری
روشی برای حل مسائل نسبت، تناسب دارای نسبت‌های کسری
| [Abstract-FA] | [XML] |

واقعیت افزوده و نقش آن در آموزش ریاضیات
واقعیت افزوده و نقش آن در آموزش ریاضیات
| [Abstract-FA] | [XML] |

روش های پیداکردن سینوس 18 درجه
روش های پیداکردن سینوس 18 درجه
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه کلیات کتب ریاضی هفتم و هشتم ایران و ترکیه و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزان این کشور ها از سال 2007 در آزمون تیمز
مقایسه کلیات کتب ریاضی هفتم و هشتم ایران و ترکیه و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزان این کشور ها از سال 2007 در آزمون تیمز
| [Abstract-FA] | [XML] |

دانش پداگوژیکی معلمان ریاضی
دانش پداگوژیکی معلمان ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نقش معلمان ریاضی در یادگیری عمیق ریاضیات دبیرستانی
بررسی نقش معلمان ریاضی در یادگیری عمیق ریاضیات دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدل سازی ابزاری برای توسعه درک مفهومی دانش آموزان: اندازه گیری مساحت
مدل سازی ابزاری برای توسعه درک مفهومی دانش آموزان: اندازه گیری مساحت
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش نرم افزار های ریاضی در اموزش ریلضی
نقش نرم افزار های ریاضی در اموزش ریلضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

دو-زبانه های ایران در مناطق آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی ریاضی را چگونه یاد می گیرند؟
دو-زبانه های ایران در مناطق آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی ریاضی را چگونه یاد می گیرند؟
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارتباط استرس انتظارات تحصیلی والدین با اضطراب ریاضی دانش آموزان
ارتباط استرس انتظارات تحصیلی والدین با اضطراب ریاضی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول 90 و 96 با توجه به تغییرات کتب درسی
بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول 90 و 96 با توجه به تغییرات کتب درسی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر تعامل تلفیق روشهای تدریس نوین با کاهش تنش بر یادگیری ریاضی دانش آموزان
تأثیر تعامل تلفیق روشهای تدریس نوین با کاهش تنش بر یادگیری ریاضی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارائه روشهایی مفید برای درک بهتر مبحث الگوهای عددی در ریاضی ششم
ارائه روشهایی مفید برای درک بهتر مبحث الگوهای عددی در ریاضی ششم
| [Abstract-FA] | [XML] |

رویکردهای یاددهی - یادگیری درس ریاضی ابتدایی در کشورهای موفق آسیا و چگونگی پیاده سازی آن در مدارس ابتدایی ایران
رویکردهای یاددهی - یادگیری درس ریاضی ابتدایی در کشورهای موفق آسیا و چگونگی پیاده سازی آن در مدارس ابتدایی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه دهم رشته علوم انسانی براساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه های شناختی اصلاح شده بلوم
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه دهم رشته علوم انسانی براساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه های شناختی اصلاح شده بلوم
| [Abstract-FA] | [XML] |

برگزاری کارگاه طرح مساله راهبردی به منظور استفاده از فرصت کنار هم بودن و لذت متفاوت بودن برای آموزش معلمان
برگزاری کارگاه طرح مساله راهبردی به منظور استفاده از فرصت کنار هم بودن و لذت متفاوت بودن برای آموزش معلمان
| [Abstract-FA] | [XML] |

چالش های تدریس ریاضی
چالش های تدریس ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش تغییر پذیری ریاضیات در یادگیری معنادار آن
نقش تغییر پذیری ریاضیات در یادگیری معنادار آن
| [Abstract-FA] | [XML] |

بهبود روش های یاددهی - یادگیری مثلثات با استفاده از وسایل کمک آموزشی
بهبود روش های یاددهی - یادگیری مثلثات با استفاده از وسایل کمک آموزشی
| [Abstract-FA] | [XML] |

خیام، سکه ها، مثلث و درستی استدلال
خیام، سکه ها، مثلث و درستی استدلال
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین نمره تفکر انتقادی و نمره ریاضی دانش آموزان دبیرستانیِ دختر
بررسی رابطه بین نمره تفکر انتقادی و نمره ریاضی دانش آموزان دبیرستانیِ دختر
| [Abstract-FA] | [XML] |

برنامه‌ی یادگیری فردی در آموزش ریاضی برای کودکان هم سن با رویکرد ساختارگرا
برنامه‌ی یادگیری فردی در آموزش ریاضی برای کودکان هم سن با رویکرد ساختارگرا
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش استفاده از نوع ابزار در کیفیت تدریس و یادگیری پایدار ریاضی در دوره ابتدایی(اندازه گیری زاویه)
نقش استفاده از نوع ابزار در کیفیت تدریس و یادگیری پایدار ریاضی در دوره ابتدایی(اندازه گیری زاویه)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نقش برهان در آموزش ریاضی از دیدگاه دبیران ریاضی استان گلستان
بررسی نقش برهان در آموزش ریاضی از دیدگاه دبیران ریاضی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

فرآیندهای گفتمان معلمان ریاضی در دوره آموزشی برای جمع اعداد
فرآیندهای گفتمان معلمان ریاضی در دوره آموزشی برای جمع اعداد
| [Abstract-FA] | [XML] |

چالش پایه بالاتر، معلم ریاضی جدید یا همان قبلی
چالش پایه بالاتر، معلم ریاضی جدید یا همان قبلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی
بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [XML] |

سطح‌بندی آموخته‌های درس ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم به‌منظور پیگیری یادگیری آنان به‌روش میدانی
سطح‌بندی آموخته‌های درس ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم به‌منظور پیگیری یادگیری آنان به‌روش میدانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آموزش حل مسائل تناسب با استفاده از کیسه بدون استفاده از جدول تناسب، در دوره ابتدایی
آموزش حل مسائل تناسب با استفاده از کیسه بدون استفاده از جدول تناسب، در دوره ابتدایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

نگاهی به آینده آموزش از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات به معلمان درس ریاضی
نگاهی به آینده آموزش از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات به معلمان درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آموزش ریاضی دوره‌ی ابتدایی با رویکرد روش‌های نوین
آموزش ریاضی دوره‌ی ابتدایی با رویکرد روش‌های نوین
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش ریاضیات درآموزش مفاهیم فیزیک
نقش ریاضیات درآموزش مفاهیم فیزیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1003 (2018-2)


نظریه ‌ساخت‌ و سازگرایی و آموزش اَعمال روی اعداد صحیح
نظریه ‌ساخت‌ و سازگرایی و آموزش اَعمال روی اعداد صحیح
| [Abstract-FA] | [XML] |

عملکرد دانش‌آموزان سال نهم در تعمیم الگوهای عددی هندسی‌ خطی
عملکرد دانش‌آموزان سال نهم در تعمیم الگوهای عددی هندسی‌ خطی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی سطح تفکر هندسی دانش آموزان بر مبنای نظریه ون هیلی
ارزیابی سطح تفکر هندسی دانش آموزان بر مبنای نظریه ون هیلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

راهبرد بازنمایی چندگانه درآموزش جدول ضرب
راهبرد بازنمایی چندگانه درآموزش جدول ضرب
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر ریاضیات غیر مدرسه ای در توسعه دانش ریاضی مدرسه ای با تاکید بر ضرب اعشار
تاثیر ریاضیات غیر مدرسه ای در توسعه دانش ریاضی مدرسه ای با تاکید بر ضرب اعشار
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه کاربرد نظریه سازنده گرایی APOS در تدریس برخی مفاهیم ریاضیات دبیرستانی و اثربخشی آن بر روی دانش آموزان دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان(فرزانگان) بوشهر
مطالعه کاربرد نظریه سازنده گرایی APOS در تدریس برخی مفاهیم ریاضیات دبیرستانی و اثربخشی آن بر روی دانش آموزان دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان(فرزانگان) بوشهر
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس مثلثات
تاثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس مثلثات
| [Abstract-FA] | [XML] |

رابطه بین قابلیت های آموزشی و رضایت شغلی معلمان ریاضی مقطع متوسطه اول شهر آبادان سال تحصیلی 95-94
رابطه بین قابلیت های آموزشی و رضایت شغلی معلمان ریاضی مقطع متوسطه اول شهر آبادان سال تحصیلی 95-94
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی درک و فهم دانش‌آموزان پایه یازدهم از استدلال و اثبات
بررسی درک و فهم دانش‌آموزان پایه یازدهم از استدلال و اثبات
| [Abstract-FA] | [XML] |

از مثال تا اثبات در دوره ابتدایی
از مثال تا اثبات در دوره ابتدایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

یادگیری تعاملی ریاضی با استفاده از فعالیت ها و بازی ها: انعکاس تجربیات عملی
یادگیری تعاملی ریاضی با استفاده از فعالیت ها و بازی ها: انعکاس تجربیات عملی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارائه مبحث مشتق در دو کتاب‌ درسی حسابان و ریاضی3 بر اساس رویکرد گفتمان شناختی اسفارد
بررسی ارائه مبحث مشتق در دو کتاب‌ درسی حسابان و ریاضی3 بر اساس رویکرد گفتمان شناختی اسفارد
| [Abstract-FA] | [XML] |

یادگیری مبحث ساده کردنِ عبارت‌های جبری: چالشی جدی برای معلمان ریاضی
یادگیری مبحث ساده کردنِ عبارت‌های جبری: چالشی جدی برای معلمان ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ریاضیات قومی‌‌: مطالعه قوم‌نگاری کشاورزان سیستانی
ریاضیات قومی‌‌: مطالعه قوم‌نگاری کشاورزان سیستانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر آموزش موسیقی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان
تاثیر آموزش موسیقی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [XML] |

ضرورت و اهمیت استفاده ازشیوه‌های مختلف برای ارزش‌یابی‌های ریاضی
ضرورت و اهمیت استفاده ازشیوه‌های مختلف برای ارزش‌یابی‌های ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آگاهی واطلاعات معلمان درباره ی ارزشیابی چقدر است؟
آگاهی واطلاعات معلمان درباره ی ارزشیابی چقدر است؟
| [Abstract-FA] | [XML] |

روشهای مختلف اثبات نامساوی برنولی و بیان بعضی از مسائل چالش برانگیز کتب ریاضی
روشهای مختلف اثبات نامساوی برنولی و بیان بعضی از مسائل چالش برانگیز کتب ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل محتوای کتب درسی: درسی موثر در آماده‌سازی دانشجومعلمان
تحلیل محتوای کتب درسی: درسی موثر در آماده‌سازی دانشجومعلمان
| [Abstract-FA] | [XML] |

الگوهای بی الگو
الگوهای بی الگو
| [Abstract-FA] | [XML] |

تعیین مدل جانشین یابی دبیران ریاضی با استفاده از ویژگی های شخصیتی، مهارتهای حرفه ای، توانمندیها و خلاقیت
تعیین مدل جانشین یابی دبیران ریاضی با استفاده از ویژگی های شخصیتی، مهارتهای حرفه ای، توانمندیها و خلاقیت
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارتباط روش تدریس و رفتار معلم با یادگیری ریاضی در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد
ارتباط روش تدریس و رفتار معلم با یادگیری ریاضی در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد
| [Abstract-FA] | [XML] |

شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر در موفقیت معلمان ابتدایی بابل در یاددهی درس ریاضی
شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر در موفقیت معلمان ابتدایی بابل در یاددهی درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1002 (2016-9)


یک اثبات گروهی از این موضوع که گراف پترسن کیلی نیست
یک اثبات گروهی از این موضوع که گراف پترسن کیلی نیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی سؤال تحقیقی
طراحی سؤال تحقیقی
| [Abstract-FA] | [XML] |

چگونگی ایجاد فضای آرام روانی یا امنیت ذهنیِ دانشجویان و دانش‌آموزان در فراگیری ریاضیات
چگونگی ایجاد فضای آرام روانی یا امنیت ذهنیِ دانشجویان و دانش‌آموزان در فراگیری ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استاندارد های ریاضیات مدرسه ای و کوچک‌انگاری آموزش در کشور
استاندارد های ریاضیات مدرسه ای و کوچک‌انگاری آموزش در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل خطاهای دانش آموزان پایه نهم در حل مسائل کلامی با استفاده از روش نیومن
تحلیل خطاهای دانش آموزان پایه نهم در حل مسائل کلامی با استفاده از روش نیومن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی معرفی و توسعه مفهوم کسر در پایه های ابتدایی
چگونگی معرفی و توسعه مفهوم کسر در پایه های ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی آموزش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ریاضی در دانش‌آموزان دختردوره دوم ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه
اثربخشی آموزش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ریاضی در دانش‌آموزان دختردوره دوم ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی راهکارهای مختلف تدریس ریاضی
بررسی راهکارهای مختلف تدریس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر آموزش با روش تدریس مبتنی بر ساخت‌وساز گرایی و نظریه‌ی تفکر هندسی ون‌هیلی بر نگرش دانش‌آموزان با استفاده از رویکرد درس‌پژوهی
تاثیر آموزش با روش تدریس مبتنی بر ساخت‌وساز گرایی و نظریه‌ی تفکر هندسی ون‌هیلی بر نگرش دانش‌آموزان با استفاده از رویکرد درس‌پژوهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت وسازگرایی در کلاس درس ریاضی
ساخت وسازگرایی در کلاس درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ریاضیات اوریگامی
ریاضیات اوریگامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آموزش غیر رسمی بر یادگیری ریاضی
نقش آموزش غیر رسمی بر یادگیری ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نوشتن افکار در حل مساله ، مساله است
نوشتن افکار در حل مساله ، مساله است
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معماری سنتی، ایده هایی برای برنامه درسی ریاضیات قومی
معماری سنتی، ایده هایی برای برنامه درسی ریاضیات قومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکار هایی جهت بهبود آموزش ریاضی در هرمزگان
راهکار هایی جهت بهبود آموزش ریاضی در هرمزگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدریس کاربردی مساحت مستطیل به شیوه اکتشافی
تدریس کاربردی مساحت مستطیل به شیوه اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و ساخت دست سازه های ریاضی با هدف پیشگیری و اصلاح بدفهمی های دانش آموزان در ارتباط با اعداد اعشاری
معرفی و ساخت دست سازه های ریاضی با هدف پیشگیری و اصلاح بدفهمی های دانش آموزان در ارتباط با اعداد اعشاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان توانایی طرح مسأله ریاضی معلمان ابتدائی
بررسی میزان توانایی طرح مسأله ریاضی معلمان ابتدائی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های متمرکز کردن حواس دانش آموزان در کلاس درس ریاضی
روش های متمرکز کردن حواس دانش آموزان در کلاس درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی در مسائل نسبت و تناسب
بررسی عملکرد دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی در مسائل نسبت و تناسب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین زیر شایستگی های سطوح شایستگی مدل سازی در حل یک مسئله بومی مدل سازی
تعیین زیر شایستگی های سطوح شایستگی مدل سازی در حل یک مسئله بومی مدل سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، سازماندهی و بازداری در دانش‎آموزان دچار اختلال ریاضی و دانش‌آموزان عادی
مقایسه مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، سازماندهی و بازداری در دانش‎آموزان دچار اختلال ریاضی و دانش‌آموزان عادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی های یک معلم ریاضی موفق از دید صاحبنظران
بررسی ویژگی های یک معلم ریاضی موفق از دید صاحبنظران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر تغییرات کتب درسی ریاضی بر عملکرد دانش آموزان پایۀ هشتم در مبحث عبارت جبری
بررسی تأثیر تغییرات کتب درسی ریاضی بر عملکرد دانش آموزان پایۀ هشتم در مبحث عبارت جبری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین نگرش، خودکارآمدی و دانش ریاضی دانشجو معلمان
بررسی رابطه بین نگرش، خودکارآمدی و دانش ریاضی دانشجو معلمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اضطراب وانگیزش یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی دهم شهرری
تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر اضطراب وانگیزش یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی دهم شهرری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی از بدفهمی های دانش آموزان درکتاب ریاضی نهم
بررسی برخی از بدفهمی های دانش آموزان درکتاب ریاضی نهم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چرایی و چگونگی آموزش مدل سازی در دوره های ضمن خدمت معلمان ریاضی
چرایی و چگونگی آموزش مدل سازی در دوره های ضمن خدمت معلمان ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نظریه SOLO در یاددهی و یادگیری ریاضیات
نقش نظریه SOLO در یاددهی و یادگیری ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعداد جواب های صحیح یک معادله با محدودیت های مختلف
تعداد جواب های صحیح یک معادله با محدودیت های مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم توجه به مهارت های زبانی دانش آموزان ابتدایی دوزبانه در زبان آموزش: چالش تغییر زبان در حل مسائل کلامی ریاضی
لزوم توجه به مهارت های زبانی دانش آموزان ابتدایی دوزبانه در زبان آموزش: چالش تغییر زبان در حل مسائل کلامی ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بدفهمی های رایج دانش آموزان در مبحث توان
بررسی بدفهمی های رایج دانش آموزان در مبحث توان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ی میزان پیشرفت ریاضی دانش آموزان در پایه‌ی اول با مشارکت والدین بر اساس دست سازه در دبستانهای دخترانه ناحیه 5 تبریز در سالتحصیلی 95-94
بررسی مقایسه‌ی میزان پیشرفت ریاضی دانش آموزان در پایه‌ی اول با مشارکت والدین بر اساس دست سازه در دبستانهای دخترانه ناحیه 5 تبریز در سالتحصیلی 95-94
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل جایگاه عدد یک در ریاضیات، ادبیات و عرفان
بررسی و تحلیل جایگاه عدد یک در ریاضیات، ادبیات و عرفان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی رفتار سلول عصبی با استفاده از نظریه سیستم های براشفته تکین
مدل سازی رفتار سلول عصبی با استفاده از نظریه سیستم های براشفته تکین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیدایش هندسه تحلیلی و اثرات متقابل آن در هندسه شهودی
پیدایش هندسه تحلیلی و اثرات متقابل آن در هندسه شهودی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خطا در انتگرالگیری یا در ارزشیابی
خطا در انتگرالگیری یا در ارزشیابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد های ریاضیات در سایر علوم
کاربرد های ریاضیات در سایر علوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اداره کلاس ریاضی به شیوه قرآنی
اداره کلاس ریاضی به شیوه قرآنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش نرم افزار جئو جبرا درتوانمند سازی دانش آموزان در درک مفاهیم و حل مسائل تبدیلات هندسی
بررسی نقش نرم افزار جئو جبرا درتوانمند سازی دانش آموزان در درک مفاهیم و حل مسائل تبدیلات هندسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چالشهای تدریس عددهای صحیح در پایه هفتم
بررسی چالشهای تدریس عددهای صحیح در پایه هفتم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هفتم شهرستان بیرجند در درس ریاضی
بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هفتم شهرستان بیرجند در درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر برنامه درسی ریاضی مبتنی بر حل مسئله در ایجاد تفکر خلاق دردانش آموزان پایه هفتم شهرستان بیرجند
بررسی تأثیر برنامه درسی ریاضی مبتنی بر حل مسئله در ایجاد تفکر خلاق دردانش آموزان پایه هفتم شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی راهبردهای دانش آموزان در حل نامعادلات جبری
بررسی راهبردهای دانش آموزان در حل نامعادلات جبری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه توانستیم فرایند آموزش در مبحث « مختصات و بردار» پایه هفتم را بهینه کنیم.
چگونه توانستیم فرایند آموزش در مبحث « مختصات و بردار» پایه هفتم را بهینه کنیم.
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیردست سازه های ریاضی درآموزش هندسه فضایی سال دوم وسوم رشته ریاضی،برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تأثیردست سازه های ریاضی درآموزش هندسه فضایی سال دوم وسوم رشته ریاضی،برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [XML] |

تمرین های جهت دار در آموزش ریاضی و کاربرد آن در زندگی روزانه
تمرین های جهت دار در آموزش ریاضی و کاربرد آن در زندگی روزانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علوم اعصاب شناختی دریچه ای نوظهور در تحقیقات آموزش ریاضی
علوم اعصاب شناختی دریچه ای نوظهور در تحقیقات آموزش ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه توانستم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستانم را در درس ریاضی ارتقاء دهم.
چگونه توانستم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستانم را در درس ریاضی ارتقاء دهم.
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیردست سازه های ریاضی درآموزش هندسه فضایی سال سوم رشته ریاضی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تأثیردست سازه های ریاضی درآموزش هندسه فضایی سال سوم رشته ریاضی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدل سازی ریاضی
مدل سازی ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای دو نوع ارزشیابی(توصیفی ، سنتی) درس ریاضی برمیزان یادگیری دانش آموزان
بررسی مقایسه ای دو نوع ارزشیابی(توصیفی ، سنتی) درس ریاضی برمیزان یادگیری دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر استفاده از وسیله های آموزشی و رایانه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناحیه5 تبریز در سال تحصیلی95-
تأثیر استفاده از وسیله های آموزشی و رایانه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناحیه5 تبریز در سال تحصیلی95-
| [Abstract-FA] | [XML] |

محاسبه نسبت های مثلثاتی با استفاده از لوله های کولر ابی
محاسبه نسبت های مثلثاتی با استفاده از لوله های کولر ابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردمثلث "خیام – پاسکال" در محاسبه ی تعداد کوتاهترین مسیرها وبررسی مسایل احتمال در شبکه مسیرها
کاربردمثلث "خیام – پاسکال" در محاسبه ی تعداد کوتاهترین مسیرها وبررسی مسایل احتمال در شبکه مسیرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثبات قضیه های کتاب هندسه1 با اریگامی
اثبات قضیه های کتاب هندسه1 با اریگامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوای موضوع احتمال در کتاب ریاضی پایه هفتم به روش ویلیام رومی
تحلیل محتوای موضوع احتمال در کتاب ریاضی پایه هفتم به روش ویلیام رومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کتاب ریاضی پایه هشتم بر اساس روش‌های استدلال
بررسی کتاب ریاضی پایه هشتم بر اساس روش‌های استدلال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر خلاقیت بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر
تأثیر خلاقیت بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هندسه ی تربیع و ارتباط آن با علوم مختلف
هندسه ی تربیع و ارتباط آن با علوم مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یادگیری ریاضیات، مبتنی بر مدل طراحی محیط آموزشی ساخت گرایی با کمک نرم افزار جئوجبرا
یادگیری ریاضیات، مبتنی بر مدل طراحی محیط آموزشی ساخت گرایی با کمک نرم افزار جئوجبرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پروژه آموزشی ترسیم با گونیا
پروژه آموزشی ترسیم با گونیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوای کتاب ریاضی نهم چاپ سال 1394 بر اساس تکنیک ویلیام رومی و طبقه‌بندی بلوم
تحلیل محتوای کتاب ریاضی نهم چاپ سال 1394 بر اساس تکنیک ویلیام رومی و طبقه‌بندی بلوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه میزان تمایل معلمان ابتدایی به استفاده از ابزارهای ساخت دار و ابزارهای بدون ساخت در اموزش ریاضی ابتدایی
مقایسه میزان تمایل معلمان ابتدایی به استفاده از ابزارهای ساخت دار و ابزارهای بدون ساخت در اموزش ریاضی ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بدفهمی های محیط و مساحت در پایه ی سوم ابتدایی
بدفهمی های محیط و مساحت در پایه ی سوم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرگذاری آموزش های غیررسمی مانند انجام بازی ریاضی بر عملکرد و نگرش ریاضی دانش آموزان
بررسی اثرگذاری آموزش های غیررسمی مانند انجام بازی ریاضی بر عملکرد و نگرش ریاضی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا لزومی دارد برنامه درسی مساله محور باشد؟
آیا لزومی دارد برنامه درسی مساله محور باشد؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اصول آموزش ریاضی بر اساس فلسفه ی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران
بررسی اصول آموزش ریاضی بر اساس فلسفه ی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مزیّت آزمون های شفاهی هدایت شده در آزمون تکوینی به روش مشارکتی در مفاهیم ریاضی
مزیّت آزمون های شفاهی هدایت شده در آزمون تکوینی به روش مشارکتی در مفاهیم ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر روش یاددهی- یادگیری در تقویت تجسم فضایی اشکال هندسی حجم‌دار در پایه ششم ابتدایی منطقه 5 تهران(پسرانه)
تاثیر روش یاددهی- یادگیری در تقویت تجسم فضایی اشکال هندسی حجم‌دار در پایه ششم ابتدایی منطقه 5 تهران(پسرانه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر تدوین استانداردهای ملی برنامه درسی ریاضی و تاثیر ریاضیات قومی در تمرکززدایی برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای
تاثیر تدوین استانداردهای ملی برنامه درسی ریاضی و تاثیر ریاضیات قومی در تمرکززدایی برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ریاضیات در پردازش سیگنال‌ها
نقش ریاضیات در پردازش سیگنال‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش علاقمندی دانش‌آموزان در درس حسابان
افزایش علاقمندی دانش‌آموزان در درس حسابان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراتحلیل نقش اضطراب درپیشرفت تحصیلی درس ریاضی
فراتحلیل نقش اضطراب درپیشرفت تحصیلی درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت زمان در اجرای برنامه ی درسی، در کلاس ریاضی
مدیریت زمان در اجرای برنامه ی درسی، در کلاس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آموزش غیررسمی (بازی ) در یادگیری ریاضی
نقش آموزش غیررسمی (بازی ) در یادگیری ریاضی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی رابطه هوش چند گانه و نگرش به درس ریاضی
بررسی رابطه هوش چند گانه و نگرش به درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط افقی محتوای درس ریاضی پایه سوم دوره ابتدایی با سایر دروس این پایه
ارتباط افقی محتوای درس ریاضی پایه سوم دوره ابتدایی با سایر دروس این پایه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی آموزش ساختار یک مفهوم ریاضی و ایجاد مهارتهای فرایندی آن در دوره‌های آمادگی تدریس کتابهای جدیدتالیف به معلمان (قبل و ضمن خدمت)
چگونگی آموزش ساختار یک مفهوم ریاضی و ایجاد مهارتهای فرایندی آن در دوره‌های آمادگی تدریس کتابهای جدیدتالیف به معلمان (قبل و ضمن خدمت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عامل های مؤثر بر افت تحصیلی در درس ریاضی (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستان دخترانه سمانه منطقه نوخندان)
بررسی عامل های مؤثر بر افت تحصیلی در درس ریاضی (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستان دخترانه سمانه منطقه نوخندان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی ریاضی چرایی، چگونگی اجرا و بازخورد
ارزشیابی ریاضی چرایی، چگونگی اجرا و بازخورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه روشی جهت آموزش جذر دقیق در محتوای برنامه درسی ریاضی بر مبنای روانشناسی یادگیری ریاضی اسکمپ
ارائه روشی جهت آموزش جذر دقیق در محتوای برنامه درسی ریاضی بر مبنای روانشناسی یادگیری ریاضی اسکمپ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پسر
بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سبک های یادگیری همگرا و واگرا بر طراحی نقشه های مفهومی دانش آموزان
تأثیر سبک های یادگیری همگرا و واگرا بر طراحی نقشه های مفهومی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یادگیری و یاد دهی ریاضیات در محیط الکترونیکی
یادگیری و یاد دهی ریاضیات در محیط الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه میان مدت زمان انجام بازی های کامپیوتری و عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی دختر در تهران
بررسی رابطه میان مدت زمان انجام بازی های کامپیوتری و عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی دختر در تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش بازی ریاضی در فرایند یادگیری و معرفی یک بازی برای آموزش مفهوم کسر
نقش بازی ریاضی در فرایند یادگیری و معرفی یک بازی برای آموزش مفهوم کسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سازگاری تصورات مفهومی دانش آموزان تیزهوش و عادی با تعریف رسمی مفهوم حد و پیوستگی تابع
بررسی سازگاری تصورات مفهومی دانش آموزان تیزهوش و عادی با تعریف رسمی مفهوم حد و پیوستگی تابع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دو سویه بین ریاضی و سایر علوم (کمک به صرفه جویی در مصرف آب با کمک ریاضیات و ایجاد علاقه برای فهم بهتر درس ریاضی)
ارتباط دو سویه بین ریاضی و سایر علوم (کمک به صرفه جویی در مصرف آب با کمک ریاضیات و ایجاد علاقه برای فهم بهتر درس ریاضی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین یادگیری ریاضی و ویژگیهای شخصیتی نئو
بررسی رابطه بین یادگیری ریاضی و ویژگیهای شخصیتی نئو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر باورها بر یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه در قالب چند فاکتور
بررسی تأثیر باورها بر یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه در قالب چند فاکتور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارایه کاربرد عینی از قضیه مقدار میانگین
ارایه کاربرد عینی از قضیه مقدار میانگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی نوین به درک مفهوم مشتق برای دانش آموزان متوسطه
رویکردی نوین به درک مفهوم مشتق برای دانش آموزان متوسطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مساله در آموزش ریاضی رویکرد هندسی- رویکرد جبری
حل مساله در آموزش ریاضی رویکرد هندسی- رویکرد جبری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعمیم ارتقاء یافته در یادگیری مفهوم مشتق براساس تفکر ریاضی
تعمیم ارتقاء یافته در یادگیری مفهوم مشتق براساس تفکر ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی کارکرد مدیریت جهت بهره‌بری از رسانه‌های نوین در آموزش ریاضی
بازشناسی کارکرد مدیریت جهت بهره‌بری از رسانه‌های نوین در آموزش ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تولید مثال توسط دانش آموزان در بهبود یادگیری و مهارت حل مسئله ریاضی آنان
نقش تولید مثال توسط دانش آموزان در بهبود یادگیری و مهارت حل مسئله ریاضی آنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل میزان تناسب ارزشیابی پایانی درس حسابان با اهداف آموزشی ریاضی
تحلیل میزان تناسب ارزشیابی پایانی درس حسابان با اهداف آموزشی ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای اثر آموزش ضمن خدمت بر ارتقاء کیفی معلمان ریاضی دبیرستان‌های شهر اصفهان
بررسی مقایسه‌ای اثر آموزش ضمن خدمت بر ارتقاء کیفی معلمان ریاضی دبیرستان‌های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی
بررسی تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش بازی رایانه ای آموزشی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان
نقش بازی رایانه ای آموزشی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سبک‌های شناختی (همگرا/ میانی/ واگرا) و انتخاب بازنمایی برای حل مسائل ریاضی
سبک‌های شناختی (همگرا/ میانی/ واگرا) و انتخاب بازنمایی برای حل مسائل ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد معلمان ریاضی متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی
ارزیابی عملکرد معلمان ریاضی متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی آموزش ریاضی
بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی آموزش ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زبان و ریاضیات
زبان و ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش هندسه به صورت عملی و یافتن جایگاهی بهتر برای آن در کتب درسی
آموزش هندسه به صورت عملی و یافتن جایگاهی بهتر برای آن در کتب درسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مشکلات یاد دهی - یادگیری و تحلیل محتوای کتاب ریاضی ششم ابتدایی
بررسی مشکلات یاد دهی - یادگیری و تحلیل محتوای کتاب ریاضی ششم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد توابع در مخابرات به صورت تقریب زدن سیگنال ها و نحوه ی ارسال آنها
کاربرد توابع در مخابرات به صورت تقریب زدن سیگنال ها و نحوه ی ارسال آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه عملکرد درس ریاضی دانش آموزان بر اساس گذراندن دوره پیش دبستانی
مقایسه عملکرد درس ریاضی دانش آموزان بر اساس گذراندن دوره پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه بر اساس تکنیک ولیام رومی
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه بر اساس تکنیک ولیام رومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد الگوریتم ریاضی بهینه سازی کلونی مورچگان در حل مسأله ترکیباتی سخت فروشنده دوره‎گرد
کاربرد الگوریتم ریاضی بهینه سازی کلونی مورچگان در حل مسأله ترکیباتی سخت فروشنده دوره‎گرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی برنامه درسی قصد شده و کسب شده در ریاضیات پایه هفتم
ارزیابی برنامه درسی قصد شده و کسب شده در ریاضیات پایه هفتم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان تاثیر آموزش های غیر رسمی در یادگیری ریاضی
بررسی میزان تاثیر آموزش های غیر رسمی در یادگیری ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جای خالی مبحث منطق ریاضی در کتابهای دوره دبیرستان
جای خالی مبحث منطق ریاضی در کتابهای دوره دبیرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دبیران ریاضی پایه نهم با چه مشکلاتی در تدریس مواجه شدند؟
دبیران ریاضی پایه نهم با چه مشکلاتی در تدریس مواجه شدند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی انگیزه پیشرفت یادگیری ریاضی براساس جنسیت واضطراب ریاضی
پیش بینی انگیزه پیشرفت یادگیری ریاضی براساس جنسیت واضطراب ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیرآموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان فردوس
تاثیرآموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان فردوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ریاضیات در دیوان خاقانی
نقش ریاضیات در دیوان خاقانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلفیق تجزیه و انتخاب عامل های اول در یافتن ب.م.م و ک.م.م
تلفیق تجزیه و انتخاب عامل های اول در یافتن ب.م.م و ک.م.م
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر ارتباط عرضی و طولی بین کتاب های درسی دوره متوسطه دوم بخصوص کتب ریاضی با تکیه بر نظریه یادگیری گشتالت
نقدی بر ارتباط عرضی و طولی بین کتاب های درسی دوره متوسطه دوم بخصوص کتب ریاضی با تکیه بر نظریه یادگیری گشتالت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی به کارگیری راهبردهای حل مسأله توسط دبیران ریاضی متوسطه با پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه نهم شهر بندرعباس
بررسی رابطه ی به کارگیری راهبردهای حل مسأله توسط دبیران ریاضی متوسطه با پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه نهم شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه نقش دانش فراشناختی در حل مسایل ریاضی دانش آموزان مقطع اول متوسطه
مطالعه نقش دانش فراشناختی در حل مسایل ریاضی دانش آموزان مقطع اول متوسطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی برای بدست آوردن کسرهای مصری
روشی برای بدست آوردن کسرهای مصری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل، مولفه‌ای موثر در آموزش حل مسئله از دیدگاه شونفیلد
کنترل، مولفه‌ای موثر در آموزش حل مسئله از دیدگاه شونفیلد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر روش‌های فعال یاد‌دهی - یادگیری در آموزش مبحث "اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها" ریاضی پایه نهم با استفاده از درس پژوهی
تاثیر روش‌های فعال یاد‌دهی - یادگیری در آموزش مبحث "اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها" ریاضی پایه نهم با استفاده از درس پژوهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود فرایند تدریس ریاضیات به وسیله ی اضافه کردن بعضی از روش ها و نظریات نو
بهبود فرایند تدریس ریاضیات به وسیله ی اضافه کردن بعضی از روش ها و نظریات نو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر ترسیم بر یادگیری ریاضی دانش‌آموزان (مطالعه موردی بر روی دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم مدارس بندر چارک)
بررسی تأثیر ترسیم بر یادگیری ریاضی دانش‌آموزان (مطالعه موردی بر روی دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم مدارس بندر چارک)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه عملکرد معلمان ریاضی مقطع متوسطه و دانش‌آموزان پایه هفتم در آزمون طرح مساله مبحث تقسیم اعداد کسری
مقایسه عملکرد معلمان ریاضی مقطع متوسطه و دانش‌آموزان پایه هفتم در آزمون طرح مساله مبحث تقسیم اعداد کسری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش رویکرد شهودی سازی در یادگیری مفهومی دانش آموزان
نقش رویکرد شهودی سازی در یادگیری مفهومی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشنهادهایی برای استفاده از تاریخ ریاضیات در کلاس درس
پیشنهادهایی برای استفاده از تاریخ ریاضیات در کلاس درس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنوع سوالات معلمان ابتدایی در زمینه ضرب و ارتباط مسائل طرح شده با دنیای واقعی
بررسی تنوع سوالات معلمان ابتدایی در زمینه ضرب و ارتباط مسائل طرح شده با دنیای واقعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیگیری تداوم یادگیری دانش آموزان به روش سطح بندی آنها در کلاس درس
پیگیری تداوم یادگیری دانش آموزان به روش سطح بندی آنها در کلاس درس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت آموزش ضمن خدمت معلمان برای کاربرد حل مساله در کلاس ریاضی :چرایی و چگونگی
ضرورت آموزش ضمن خدمت معلمان برای کاربرد حل مساله در کلاس ریاضی :چرایی و چگونگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتاب های درس ریاضی دوره ی آموزش ابتدایی
بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتاب های درس ریاضی دوره ی آموزش ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فعالیت‏های هدفمند؛ ابزاری برای یادگیری مفاهیم ریاضی و راهبردهای حل مسأله در دوره‏ ی ابتدایی
فعالیت‏های هدفمند؛ ابزاری برای یادگیری مفاهیم ریاضی و راهبردهای حل مسأله در دوره‏ ی ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درس پژوهشی با موضوع مختصات دکارتی پایه ی هفتم (متوسطه اول)
درس پژوهشی با موضوع مختصات دکارتی پایه ی هفتم (متوسطه اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات بر باورهای کارآمدی تدریس ریاضی
بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات بر باورهای کارآمدی تدریس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر طراحی درس به روش فعالیت مدار در یادگیری عمیق و معنادار ریاضی
تاثیر طراحی درس به روش فعالیت مدار در یادگیری عمیق و معنادار ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحول آموزش زبان ومنطق ریاضی برای کودکان براساس نظریه ویگوتسکی منطبق برطرح تحول بنیادی آموزش وپرورش ایران
تحول آموزش زبان ومنطق ریاضی برای کودکان براساس نظریه ویگوتسکی منطبق برطرح تحول بنیادی آموزش وپرورش ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط درک دانش آموزان دوره متوسطه از انواع بی نهایت با مفاهیم"حد در بی نهایت" و "حد نامتناهی"
ارتباط درک دانش آموزان دوره متوسطه از انواع بی نهایت با مفاهیم"حد در بی نهایت" و "حد نامتناهی"
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط فرضهای صفر ، ‌خلف ، خلاف وکاربرد و وجوه تمایز وتشابه آنها
ارتباط فرضهای صفر ، ‌خلف ، خلاف وکاربرد و وجوه تمایز وتشابه آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضمن خدمت معلمان ؛ موثر یا بی اثر
ضمن خدمت معلمان ؛ موثر یا بی اثر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط معماری اسلامی و کوازی کریستالها
ارتباط معماری اسلامی و کوازی کریستالها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناختن ریاضیات موجود در موقعیت های مختلف زندگی
شناختن ریاضیات موجود در موقعیت های مختلف زندگی
| [Abstract-FA] | [XML] |

رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های شناختی با اضطراب ریاضی و روش های مقابله با آن
رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های شناختی با اضطراب ریاضی و روش های مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبات ذهنی؛ روشی برای تقویت درک عددی دانش‏ آموزان
محاسبات ذهنی؛ روشی برای تقویت درک عددی دانش‏ آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش‌های غیررسمی ریاضیات، گامی به‌سوی توسعه
آموزش‌های غیررسمی ریاضیات، گامی به‌سوی توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بدست آوردن رابطه فیثاغورث در ریاضیات پایه هشتم از طریق دست ورزی با رویکرد حل مسأله
بدست آوردن رابطه فیثاغورث در ریاضیات پایه هشتم از طریق دست ورزی با رویکرد حل مسأله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل آموزش ضرب کسرها در کتاب ریاضی پایه‏‏‏ ی پنجم ابتدایی
بررسی و تحلیل آموزش ضرب کسرها در کتاب ریاضی پایه‏‏‏ ی پنجم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مثلثات دبیرستان، درسی که می بایست تغییر می کرد
مثلثات دبیرستان، درسی که می بایست تغییر می کرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آموزش ریاضی در توسعه‏‏ ی حرفه ای دانشجو معلمان
نقش آموزش ریاضی در توسعه‏‏ ی حرفه ای دانشجو معلمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه نگرش به درس ریاضی و کیفیت یادگیری ریاضی در بین دانش آموزان دبیرستانهای مرند
بررسی رابطه نگرش به درس ریاضی و کیفیت یادگیری ریاضی در بین دانش آموزان دبیرستانهای مرند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوی کتاب ریاضی پایه هشتم مقطع متوسطه اول بر اساس تکنیک ویلیام رومی
تحلیل محتوی کتاب ریاضی پایه هشتم مقطع متوسطه اول بر اساس تکنیک ویلیام رومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر بازی در میزان یادگیری درس ریاضی
بررسی تاثیر بازی در میزان یادگیری درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان همخوانی محتوای کتاب ریاضیات پایه ی هفتم با اهداف کلی آموزش ریاضیات در دوره اول متوسطه و اصول سازماندهی محتوا
میزان همخوانی محتوای کتاب ریاضیات پایه ی هفتم با اهداف کلی آموزش ریاضیات در دوره اول متوسطه و اصول سازماندهی محتوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مهارتهای کلیدی تفکر انتقادی در داستان های مثنوی معنوی و تأثیر آن بر درس ریاضی دانش آموزان
شناسایی مهارتهای کلیدی تفکر انتقادی در داستان های مثنوی معنوی و تأثیر آن بر درس ریاضی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر فیروزآباد
تاثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر فیروزآباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیرات فناوری و تکنولوژی های جدید آموزشی در عملکرد و انگیزه یادگیری ریاضیات
بررسی تاثیرات فناوری و تکنولوژی های جدید آموزشی در عملکرد و انگیزه یادگیری ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه نهم دوره متوسطه اول براساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم
تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه نهم دوره متوسطه اول براساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد مؤثر برای ارتقای یادگیری معنادار ریاضی
رویکرد مؤثر برای ارتقای یادگیری معنادار ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مربع های وفقی یا جادویی
مربع های وفقی یا جادویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر « آموزش‌های غیر رسمی» بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم رشته‌ی تجربی پسر شهر گراش در مبحث مثلثات کتاب ریاضی2
تأثیر « آموزش‌های غیر رسمی» بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم رشته‌ی تجربی پسر شهر گراش در مبحث مثلثات کتاب ریاضی2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش فراخوانی طرحواره ها بر افزایش ایده های جدید در حل مسائل ریاضی
نقش فراخوانی طرحواره ها بر افزایش ایده های جدید در حل مسائل ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آموزش های غیررسمی دریادگیری ریاضی
نقش آموزش های غیررسمی دریادگیری ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازی و تولیدمحتوا در کلاس ریاضی
بازی و تولیدمحتوا در کلاس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر بخشی توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی
اثر بخشی توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیرتاریخی تالیف کتاب های درسی هندسه دوره متوسطه ازشروع آموزش رسمی درایران
سیرتاریخی تالیف کتاب های درسی هندسه دوره متوسطه ازشروع آموزش رسمی درایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش مفاهیم ریاضی با استفاده از کار و فنآوری
آموزش مفاهیم ریاضی با استفاده از کار و فنآوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی برحذف مباحث مربوط به ترسیم اشکال هندسی در کتاب‌های ریاضی جدید دوره اول متوسطه
نقدی برحذف مباحث مربوط به ترسیم اشکال هندسی در کتاب‌های ریاضی جدید دوره اول متوسطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مبحث مثلثات در کتاب های ریاضی و کاربرد آن در کتب فیزیک دبیرستان دوره ی دوم
بررسی مبحث مثلثات در کتاب های ریاضی و کاربرد آن در کتب فیزیک دبیرستان دوره ی دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط متقابل ریاضی و موسیقی
ارتباط متقابل ریاضی و موسیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناخت ضعف ها و ارائه راه کارها در تدریس ریاضیات
شناخت ضعف ها و ارائه راه کارها در تدریس ریاضیات
| [Abstract-FA] | [XML] |

راهبردهای نوین حل مسأله در آموزش ریاضی ابتدایی در راستای همسوسازی با برنامۀ درسی ملّی
راهبردهای نوین حل مسأله در آموزش ریاضی ابتدایی در راستای همسوسازی با برنامۀ درسی ملّی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی خلاقانه ی مسائل ریاضی توسط دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم
طراحی خلاقانه ی مسائل ریاضی توسط دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دو سویه مابین ریاضیات و فیزیک
ارتباط دو سویه مابین ریاضیات و فیزیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان اضطراب در دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دوره متوسطه دوم لارستان بر اساس متغیرهای خودکارآمدپنداری و جهت گیری هدفی
بررسی میزان اضطراب در دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دوره متوسطه دوم لارستان بر اساس متغیرهای خودکارآمدپنداری و جهت گیری هدفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه توانستم اعتمادبه نفس دانش آموزانم رادردرس ریاضی افزایش دهم؟
چگونه توانستم اعتمادبه نفس دانش آموزانم رادردرس ریاضی افزایش دهم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مثلث در حالت دو زاویه و ضلع غیر بین و حالت دو ضلع و زاویه غیر بین
حل مثلث در حالت دو زاویه و ضلع غیر بین و حالت دو ضلع و زاویه غیر بین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دوسویه ریاضی با سایر علوم
ارتباط دوسویه ریاضی با سایر علوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برقراری ارتباط بین دنیای ریاضی و دنیای واقعی در آموزش از طریق حل مسئله
برقراری ارتباط بین دنیای ریاضی و دنیای واقعی در آموزش از طریق حل مسئله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جئوجبرا و آموزش خط و معادله های خطی ریاضی نهم دوره اول متوسطه
جئوجبرا و آموزش خط و معادله های خطی ریاضی نهم دوره اول متوسطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دوسویه بین ریاضی و سایر علوم
ارتباط دوسویه بین ریاضی و سایر علوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی مفهوم تجزیه چند جمله‌ای‌ها در کتاب ریاضی پایه نهم به روایت تألیف
نقد و بررسی مفهوم تجزیه چند جمله‌ای‌ها در کتاب ریاضی پایه نهم به روایت تألیف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آموزشهای غیر رسمی در یادگیری ریاضی با تاکید بر ریاضیات پیش دبستانی
نقش آموزشهای غیر رسمی در یادگیری ریاضی با تاکید بر ریاضیات پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش مفهومی مقسوم علیه
آموزش مفهومی مقسوم علیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر یاددهی ریاضی به روش مبتنی بر حل مسئله از دیدگاه دانش‌آموزان، تحقیقات به روش میدانی
تأثیر یاددهی ریاضی به روش مبتنی بر حل مسئله از دیدگاه دانش‌آموزان، تحقیقات به روش میدانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دوسویه بین ریاضی و سایر علوم -روابطی ساده مابین ریاضی‏، جغرافیا و نجوم
ارتباط دوسویه بین ریاضی و سایر علوم -روابطی ساده مابین ریاضی‏، جغرافیا و نجوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش ریاضی در بستر بازی‌های آموزشی
آموزش ریاضی در بستر بازی‌های آموزشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر خودپنداره ی ریاضی دانش آموزان بر موفقیت ریاضی آنها
تاثیر خودپنداره ی ریاضی دانش آموزان بر موفقیت ریاضی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزشهای قبل و ضمن خدمت معلمان ریاضی
آموزشهای قبل و ضمن خدمت معلمان ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر روش مشارکتی بر نگرش ریاضی دانش‌آموزان رشته انسانی
تاثیر روش مشارکتی بر نگرش ریاضی دانش‌آموزان رشته انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جدیدترین کاربردهای عدد طلایی در علوم مهندسی و پزشکی
جدیدترین کاربردهای عدد طلایی در علوم مهندسی و پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تشابه در علوم
کاربرد تشابه در علوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درک مفهومی دانش آموزان از مبحث معادله به کمک یک بازی
درک مفهومی دانش آموزان از مبحث معادله به کمک یک بازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جستاری از اثبات واستدلال در آموزش ریاضی
جستاری از اثبات واستدلال در آموزش ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه کلاس ریاضی شاد و مفید داشته باشیم؟
چگونه کلاس ریاضی شاد و مفید داشته باشیم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سفالینه ها ، کتیبه های نانوشته ریاضی در ایران باستان
سفالینه ها ، کتیبه های نانوشته ریاضی در ایران باستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تهیه محتوای درسی ریاضی منطبق با پژوهش های نوین
بررسی تهیه محتوای درسی ریاضی منطبق با پژوهش های نوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوای کتاب درسی جدیدالتالیف ریاضی نهم بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد
تحلیل محتوای کتاب درسی جدیدالتالیف ریاضی نهم بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضیات
کاربرد تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1001 (2016-9)


اهمیت فوق العاده ریاضیات در شناخت هستی
اهمیت فوق العاده ریاضیات در شناخت هستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چرا و چگونه دانش‌آموزان در درس ریاضی بیشتر اشتباه می‌کنند؟!
چرا و چگونه دانش‌آموزان در درس ریاضی بیشتر اشتباه می‌کنند؟!
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اریگامی: رویکردی نوین در یادگیری و یاددهی مفاهیم هندسی
اریگامی: رویکردی نوین در یادگیری و یاددهی مفاهیم هندسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عنوان: بررسی ارتباط بین سبک‌های تدریس و یادگیری در درس ریاضی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی ناحیه شهر ری)
عنوان: بررسی ارتباط بین سبک‌های تدریس و یادگیری در درس ریاضی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی ناحیه شهر ری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد شهودسازی ریاضی و تأثیر آن در درک عمیق مفاهیم ریاضیات
رویکرد شهودسازی ریاضی و تأثیر آن در درک عمیق مفاهیم ریاضیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوای کتاب ریاضی ششم مقطع ابتدایی (چاپ سال1394) بر اساس دیدگاه برنامه درسی جروم برونر
تحلیل محتوای کتاب ریاضی ششم مقطع ابتدایی (چاپ سال1394) بر اساس دیدگاه برنامه درسی جروم برونر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمونه هایی از شکوفایی خلاقیت در کلاس به کمک بازی‌های اسرارآمیز ریاضی!
نمونه هایی از شکوفایی خلاقیت در کلاس به کمک بازی‌های اسرارآمیز ریاضی!
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفکر انتقادی بر گستره ی آموزش ریاضی
تفکر انتقادی بر گستره ی آموزش ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود روش های یاددهی-یادگیری به کمک نقشه های مفهومی ذهنی با استفاده از نرم افزارهای Minding Map
بهبود روش های یاددهی-یادگیری به کمک نقشه های مفهومی ذهنی با استفاده از نرم افزارهای Minding Map
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی طراحی پروژه در آموزش پروژه – محور
چگونگی طراحی پروژه در آموزش پروژه – محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی محتوا و سازماندهی کتاب ریاضی پایه هفتم
ارزیابی محتوا و سازماندهی کتاب ریاضی پایه هفتم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از سازمان دهنده ترسیمی «چهار گوشه و لوزی» در ارزشیابی از مفاهیم و دانسته های ریاضی
استفاده از سازمان دهنده ترسیمی «چهار گوشه و لوزی» در ارزشیابی از مفاهیم و دانسته های ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی درک دانش آموزان سال سوم دبیرستان از مفهوم تابع
بررسی درک دانش آموزان سال سوم دبیرستان از مفهوم تابع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش الگوها، چرا و چگونه؟
آموزش الگوها، چرا و چگونه؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی درک نموداری دانشجویان سال اول دانشگاه از مفهوم مشتق تحت چارچوب APOS-Triad
بررسی درک نموداری دانشجویان سال اول دانشگاه از مفهوم مشتق تحت چارچوب APOS-Triad
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل سطوح عالی شناختی در کتاب ریاضی پایه نهم متوسطه اول
تحلیل سطوح عالی شناختی در کتاب ریاضی پایه نهم متوسطه اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بحثی پیرامون آموزش عمل ضرب در کلاس سوم ابتدایی و تطبیق آن با محتوای برنامه‌ی درسی ملّی ایران
بحثی پیرامون آموزش عمل ضرب در کلاس سوم ابتدایی و تطبیق آن با محتوای برنامه‌ی درسی ملّی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تداخل نامناسب دانش اعداد طبیعی در مسائل اعداد گویا در بین دانش‌آموزان پنجم ابتدایی: ساخت ابزاری برای سنجش
تداخل نامناسب دانش اعداد طبیعی در مسائل اعداد گویا در بین دانش‌آموزان پنجم ابتدایی: ساخت ابزاری برای سنجش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی خطاهای دانش‌آموزان در حل مسائل کلامی بر اساس تحلیل نیومنی
ارزیابی خطاهای دانش‌آموزان در حل مسائل کلامی بر اساس تحلیل نیومنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر بهبود یادگیری دروس فارسی (زبان مادری) و تأثیر آن بر بهبود یادگیری ریاضی (مطالعه موردی در بین دانش آموزان ابتدایی)
بررسی تأثیر بهبود یادگیری دروس فارسی (زبان مادری) و تأثیر آن بر بهبود یادگیری ریاضی (مطالعه موردی در بین دانش آموزان ابتدایی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش پویانمایی در کاهش اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در مبحث زوایای مثلثاتی
نقش پویانمایی در کاهش اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در مبحث زوایای مثلثاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سواد ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی سال های 90 و 95 با تو جه به تغییرات کتاب درسی
بررسی سواد ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی سال های 90 و 95 با تو جه به تغییرات کتاب درسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه ریاضیات مدرسه ای در برنامه ی درسی
جایگاه ریاضیات مدرسه ای در برنامه ی درسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طیف همگرایی ریاضیات در علوم کاربردی
طیف همگرایی ریاضیات در علوم کاربردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقشه های مفهومی ابزاری در خدمت طراحی آموزشی
نقشه های مفهومی ابزاری در خدمت طراحی آموزشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالشهای موجود در تعاریف اصلی ریاضیات پیوسته مریوط به برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای
چالشهای موجود در تعاریف اصلی ریاضیات پیوسته مریوط به برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای
| [Abstract-FA] | [XML] |

آموزش مبتنی برحل مسئله وجه اشتراک تمام روش های تدریس فعال ریاضی
آموزش مبتنی برحل مسئله وجه اشتراک تمام روش های تدریس فعال ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر داستان گویی در درک عمیق کودکان از مفاهیم مربوط به ساعت
بررسی تأثیر داستان گویی در درک عمیق کودکان از مفاهیم مربوط به ساعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش انکارناپذیر معلمان مدارس در پیشرفت تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه‌ی دوازدهم
نقش انکارناپذیر معلمان مدارس در پیشرفت تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه‌ی دوازدهم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درک دانش‌آموزان چهارم دبستان از علامت تساوی
درک دانش‌آموزان چهارم دبستان از علامت تساوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ریاضیات و هنر: نقش هندسه در یادگیری هنرخوشنویسی
ریاضیات و هنر: نقش هندسه در یادگیری هنرخوشنویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اضطراب ریاضی در میان دانش اموزان پایه دهم شهر کرمان
بررسی اضطراب ریاضی در میان دانش اموزان پایه دهم شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبدیل مسائل اثباتی به مسائل تحقیقی پرسش محور در هندسه
تبدیل مسائل اثباتی به مسائل تحقیقی پرسش محور در هندسه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر سؤال های کران باز در درس حسابان بر تفکر شناختی و خلاقیت دانش آموزان
اثر سؤال های کران باز در درس حسابان بر تفکر شناختی و خلاقیت دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقشه مفهومی، ابزاری کارآمد برای آموزش مفاهیم ریاضی
نقشه مفهومی، ابزاری کارآمد برای آموزش مفاهیم ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی درک و تصویر ذهنی دانش‌آموزان از رادیان
بررسی درک و تصویر ذهنی دانش‌آموزان از رادیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کارکردافتراقی سئوال‌های پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش‌آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سئوال – پاسخ (IRT)
کارکردافتراقی سئوال‌های پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش‌آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سئوال – پاسخ (IRT)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان بر حل مسائل هندسه
تأثیر سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان بر حل مسائل هندسه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر تدریس هندسه های متناهی بر یادگیری دستگاه قیاسی هندسه اقلیدسی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم
بررسی تاثیر تدریس هندسه های متناهی بر یادگیری دستگاه قیاسی هندسه اقلیدسی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کفایت کتاب های درسی ریاضی در آزمون کنکور سراسری و لزوم رویکرد دانش آموزان به آنها
بررسی کفایت کتاب های درسی ریاضی در آزمون کنکور سراسری و لزوم رویکرد دانش آموزان به آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در یادگیری ترکیبیات
نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در یادگیری ترکیبیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برتری آزمونهای شفاهی نسبت به آزمونهای کتبی در به کارگیری عقل سلیم
برتری آزمونهای شفاهی نسبت به آزمونهای کتبی در به کارگیری عقل سلیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیرآموزش حل مسائل کلامی ریاضی برکاهش خطاهای دانش آموزان بر اساس مدل نیومن
بررسی تاثیرآموزش حل مسائل کلامی ریاضی برکاهش خطاهای دانش آموزان بر اساس مدل نیومن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل خطای حل مسائل کلامی دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی
تحلیل خطای حل مسائل کلامی دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایه هشتم با توجه به داده های ارزشیابی های بین المللی
عوامل موثر بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایه هشتم با توجه به داده های ارزشیابی های بین المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیرارزشیابی پیوسته گروهی (Representative testing) بریادگیری ریاضیات درسطوح بالای حیطه‌ی شناختی وفراشناختی برگرفته ازطرح : ریاضیات ابزاری لازم برای تربیت
تاثیرارزشیابی پیوسته گروهی (Representative testing) بریادگیری ریاضیات درسطوح بالای حیطه‌ی شناختی وفراشناختی برگرفته ازطرح : ریاضیات ابزاری لازم برای تربیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرحواره های ذهنی و بدفهمی های استقراء
طرحواره های ذهنی و بدفهمی های استقراء
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر در یادگیری ریاضی دانش آموزان در درس ریاضی
بررسی عوامل موثر در یادگیری ریاضی دانش آموزان در درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی دبیران ریاضی
بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی دبیران ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار برای توسعه مفهوم ضرب
رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار برای توسعه مفهوم ضرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی دبیران ریاضی با مدل BCC در ماهیت خروجی با استفاده از آزمون هماهنگ پیشرفت تحصیلی
ارزیابی دبیران ریاضی با مدل BCC در ماهیت خروجی با استفاده از آزمون هماهنگ پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه راهبرد رسم شکل به دانش آموزان در حل مسأله کمک می کند؟
چگونه راهبرد رسم شکل به دانش آموزان در حل مسأله کمک می کند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسئله ی کلاس های درس ریاضیات دوم با موضوع مشکلات آینده ی انرژی
مسئله ی کلاس های درس ریاضیات دوم با موضوع مشکلات آینده ی انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دوسویه بین ریاضی و سایر علوم 1
ارتباط دوسویه بین ریاضی و سایر علوم 1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه میزان توانمندی دانشجو معلمان ناپیوسته آموزش ابتدائی استان همدان در خصوص مفهوم صفر و کاربرد های آن
مقایسه میزان توانمندی دانشجو معلمان ناپیوسته آموزش ابتدائی استان همدان در خصوص مفهوم صفر و کاربرد های آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دشواری های دانش آموزان متوسطه در درک انواع مفهوم بی نهایت
بررسی دشواری های دانش آموزان متوسطه در درک انواع مفهوم بی نهایت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر آموزش به شیوه یادگیری تسلطی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان
تاثیر آموزش به شیوه یادگیری تسلطی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اشکال نمادین دانش آموزان از مفهوم انتگرال
بررسی اشکال نمادین دانش آموزان از مفهوم انتگرال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خطاهای فرآیندی دانش‏ آموزان در ریاضی و راهکارهایی برای مقابله با آن
خطاهای فرآیندی دانش‏ آموزان در ریاضی و راهکارهایی برای مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش‌های ارزشیابی گروهی و انفرادی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شهر سنندج در سال تحصیلی ۹۴-۹۵
مقایسه روش‌های ارزشیابی گروهی و انفرادی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شهر سنندج در سال تحصیلی ۹۴-۹۵
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه توانستیم روند نوشتن اثبات‌های درس هندسه را برای دانش‌آموزان دوم ریاضی، تسهیل کنیم؟
چگونه توانستیم روند نوشتن اثبات‌های درس هندسه را برای دانش‌آموزان دوم ریاضی، تسهیل کنیم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش راهبردهای حل مسئله بر رشد شاخص‌های تربیت دینی از دیدگاه معلمان
نقش راهبردهای حل مسئله بر رشد شاخص‌های تربیت دینی از دیدگاه معلمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش"ایجاد زمینه اکتشاف " در رغبت افزایی دانش اموزان برای فراگیری ریاضی
نقش"ایجاد زمینه اکتشاف " در رغبت افزایی دانش اموزان برای فراگیری ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دوسویه ریاضی با سایر علوم
ارتباط دوسویه ریاضی با سایر علوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر کاربرد الگوهای مختلف ارزشیابی در فرایند تدریس هندسه (2)
تاثیر کاربرد الگوهای مختلف ارزشیابی در فرایند تدریس هندسه (2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر روش « نمره‌ی باز» بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر در درس ریاضی2 سال دوم رشته‌ی تجربی شهر گراش
تأثیر روش « نمره‌ی باز» بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر در درس ریاضی2 سال دوم رشته‌ی تجربی شهر گراش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از رهیافت تقارن در محاسبه ی اکسترمم توابع چند متغیره
استفاده از رهیافت تقارن در محاسبه ی اکسترمم توابع چند متغیره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقاط تنها دیگر تنها نیستند
نقاط تنها دیگر تنها نیستند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معنادار سازی ریاضی در دوره ابتدایی
معنادار سازی ریاضی در دوره ابتدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی محاسن و چالش‌های کتاب جدیدالتألیف ریاضی پنجم ابتدایی از دیدگاه مدرسین فعلی آن در شهرستان بابل پژوهش به شیوه میدانی
نقد و بررسی محاسن و چالش‌های کتاب جدیدالتألیف ریاضی پنجم ابتدایی از دیدگاه مدرسین فعلی آن در شهرستان بابل پژوهش به شیوه میدانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد ریاضیات در سنگنوردی
کاربرد ریاضیات در سنگنوردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل محتوی ریاضی سال چهارم انسانی بر اساس تکنیک ویلیام رومی
تحلیل محتوی ریاضی سال چهارم انسانی بر اساس تکنیک ویلیام رومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد دانشجویان در ارزیابی‌های قلم – کاغذی و پویا برای اعمال شرایط قضیه در حل مسأله
عملکرد دانشجویان در ارزیابی‌های قلم – کاغذی و پویا برای اعمال شرایط قضیه در حل مسأله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر روش یادگیری مشارکتی و گروهبندی دانش آموزان در درس ریاضی
تاثیر روش یادگیری مشارکتی و گروهبندی دانش آموزان در درس ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط مشتق - فیزیک و تأثیر آموزش صحیح مفهوم مشتق در دانش آموزان با تکیه بر نظریه برونر
ارتباط مشتق - فیزیک و تأثیر آموزش صحیح مفهوم مشتق در دانش آموزان با تکیه بر نظریه برونر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مولفه فعال محور کتاب جدیدالتالیف ریاضی نهم دوره اول متوسطه
بررسی مولفه فعال محور کتاب جدیدالتالیف ریاضی نهم دوره اول متوسطه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روشهای مختلف ارزشیابی جهت ایجاد علاقه به درس ریاضی در دانش آموزان پایه هفتم
استفاده از روشهای مختلف ارزشیابی جهت ایجاد علاقه به درس ریاضی در دانش آموزان پایه هفتم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles